Algemene voorwaarden – module trainingen

Het voetbalseizoen van de Twentsche voetbalschool loopt van augustus tot en met juni. Instroom is in nader overleg mogelijk.

› De Twentsche Voetbalschool is te gast bij verschillende verenigingen en/of accommodaties. Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de Twentsche Voetbalschool.

› De Twentsche Voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

› De Twentsche Voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De Twentsche Voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

› Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.

› Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziektes van de jeugdspeler). Bedrag/tegoed wordt dan middels een tegoedbon vergoed

› De teruggave van het lesgeld is niet verplicht door de Twentsche Voetbalschool.

› De jeugdspelers wordt aangenomen op de Twentsche Voetbalschool door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de site www.twentschevoetbalschool.nl. Dit geldt zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

› De Twentsche Voetbalschool verplicht zich de jeugdspeler een training aan te bieden onder begeleiding van een gediplomeerde trainer, of nog in opleiding hiervoor. Opleidingen worden intern verzorgd door onze organisatie.

› De Twentsche Voetbalschool sluit voor de jeugdspeler een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

› Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de Twentsche Voetbalschool.

› Indien door de weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk worden ingehaald.

› Wij verwachten dat de deelnemers wekelijks trainen in kleding van de Twentsche voetbalschool.

› Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle deelnemers van de module trainingen

Multimedia
De Twentsche voetbalschool behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames. Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

Disclaimer
De Twentsche voetbalschool en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van de Twentsche voetbalschool of toepassing van de behandelde oefenstof. De Twentsche voetbalschool bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.